ZÁKAZNICKÁ KARTA

Pro naše loajální zákazníky máme zákaznickou kartu, která umožňuje výhody při nakupování.


Podmínky účasti ve věrnostním programu UNI-karta

Účast v programu

Společnost UNIBRICK s. r. o., IČ 28013743, se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21435 jako provozovatel prodejen (dále jen „UNIBRICK“), provozuje pro své zákazníky věrnostní program pod názvem UNI-karta (dále rovněž jen „Program“). Program umožňuje v Programu registrovaným zákazníkům získávat výhody za nákup zboží nebo služeb, a to jednak formou okamžité slevy z ceny nákupu a dále formou získání Bonusu za nákupy - poukázky na odběr zboží.

Pro účast v Programu vyplní zákazník na prodejně UNIBRICK registrační formulář obsahující jeho souhlas s podmínkami Programu. Registrací do Programu držitel UNI–karty souhlasí se zasíláním obchodních sdělení o produktech, službách a akcích UNIBRICK s tím, že tento souhlas může odmítnout, či kdykoliv zrušit, aniž by toto mělo vliv na jeho účast v Programu.  Podrobnosti týkající se zpracovávání osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti UNIBRICK v části Zásady zpracování osobních údajů. Po vyplnění a podpisu registračního formuláře zákazník obdrží UNI–kartu se svým jménem a příjmením, číslem a čárovým kódem.

Účastníkem Programu se může stát jakákoli fyzická osoba, která dosáhla věku 16 let, a jakákoliv právnická osoba.

Účast v Programu je bezplatná a nezakládá povinnost nákupu zboží ani služeb od UNIBRICK.

UNI-karta, její ztráta a zneužití

UNI-karta je vlastnictvím UNIBRICK. Kopírování nebo jiné rozmnožování a/nebo úpravy UNI-karty, čárového kódu na ní uvedeného není povoleno.

V případě ztráty UNI–karty je držitel UNI–karty povinen tuto skutečnost oznámit UNIBRICK na její poštovní adresu či e-mailem na adresu iva.liskova@unibrick.cz.

Při ztrátě či zničení UNI–karty oprávněn požádat v kterékoliv prodejně UNIBRICK o vydání nové UNI–karty. Vydání nové UNI–karty může být zpoplatněno.

Slevy

Oprávněný držitel UNI–karty má nárok na stálou slevu ve výši 4 % z ceny nákupu zboží v provozovnách UNIBRICK. Slevu oprávněný držitel UNI–karty obdrží pod předložení UNI-karty. Při předložení UNI-karty může být ověřena totožnost jejího držitele.

Slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží prodávané v prodejnách UNIBRICK. Slevy se nevztahují na výhodné komplety zboží, zlevněné zboží, zboží ve výprodeji, v akční nabídce a na dárkové kupóny. Slevy se navzájem nesčítají a nelze je uplatnit zpětně.

Bonus program

Při nákupu v prodejnách UNIBRICK držitel UNI-karty obdrží body za nákup. Za každou 1,- Kč zaplaceného nákupu, obdrží držitel UNI-karty 1 bod.

Pro získání bodů je držitel UNI-karty povinen před provedením platby nebo ukončením nákupu předložit svou UNI-kartu. Po vystavení účtenky nebo dokončení nákupu již nelze zadat číslo UNI-karty a není tedy již možné získat body za nákup.

Body se držitele UNI-karty se sečtou vždy za uplynulý kalendářní rok a držitel UNI-karty získá nárok na Bonus v podobě poukázky na odběr zboží v hodnotě odpovídající počtu bodů dle níže uvedené tabulky:

Počet bodů

Hodnota poukázky
3 000 – 4 999Kč 100 Kč
5 000 – 9 999Kč 150 Kč
10 000 – 19 999Kč 300 Kč
20 000 – 29 999Kč 500 Kč
30 000 – 39 999Kč 1 000 Kč
40 000 – 49 999Kč 1 500 Kč
50 000 – 69 999Kč 2 000 Kč
70 000 – 89 999Kč 3 500 Kč
90 000 a více 5 000 Kč

 

V případě odstoupení držitele UNI-karty od kupní smlouvy s UNIBRICK nebo jiného zrušení nákupu za který byly držiteli UNI-karty připsány body, může UNIBRICK zrušit odpovídající počet připsaných bodů.

Evidenci bodů každého držitele UNI-karty vede UNIBRICK. Každý držitel UNI-karty může ověřit stav svých bodů dotazem zaslaným na e-mailovou adresu iva.liskova@unibrick.cz.

Poukázka na odběr zboží je ze strany UNIBRICK držiteli UNI–karty zaslána poštu na jeho adresu uvedenou v registračním formuláři či oznámenou držitelem UNI–karty

Uplatnění poukázky je možné do 31. 3. kalendářního roku následujícímu roku, ve kterém držitel UNI-karty sbíral body pro získání Bonusu. Na poukázky na odběr zboží se peníze nevrací.

 

Další výhody

Držitelé UNI–karty získávají dále tyto výhody

  • zasílání aktuálních informací e-mailem
  • snížení kauce při půjčení nářadí v UNIBRICK půjčovně

 

Ukončení účasti v Programu, zrušení a úprava Podmínek účasti v Programu

Svou účast v Programu může zákazník kdykoli ukončit bez výpovědní doby, a to oznámením zaslaným v písemné podobě poštou na adresu UNIBRICK.

Účinky ukončení nastávají doručením výpovědi na adresu sídla UNIBRICK. Body, za které nebyla vydána poukázka na odběr zboží, bez náhrady zaniknou.

UNIBRICK je oprávněn vypovědět držiteli UNI–karty jeho účast na věrnostním programu z důvodu porušení těchto Podmínek účasti v Programu. Účinky ukončení nastanou doručením výpovědi držiteli UNI–karty. Držitel UNI–karty je povinen svou kartu znehodnotit či vrátit UNIBRICKu neprodleně po doručení výpovědi.

UNIBRICK si vyhrazuje právo ukončit, upravit či změnit Program na základě oznámení učiněného jeden měsíc předem a v případě změny právních předpisů i bez dodržení této lhůty.

UNIBRICK si dále vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto Podmínky účasti v Programu, zejména pokud je to v zájmu jednoduchosti a k zajištění bezpečného zpracování osobních údajů a bodů a/nebo k předcházení zneužití systému.

Změny budou Držitelům UNI–karty oznámeny e-mailem. Změny budou zveřejněny rovněž na www.unibrick.cz. Změna je považována za schválenou, pokud svou účast v Programu nezrušíte do jednoho měsíce od data oznámení změny, nebo pokud svou UNI–kartu použijete v rámci Programu po uplynutí této doby. Pokud s danou změnou nesouhlasíte, můžete svou účast v Programu ukončit s okamžitým účinkem před datem, kdy nastanou účinky příslušných změn.

Tyto podmínky se řídí českým právním řádem. Veškerá komunikace s držiteli UNI–karty bude vedena v českém jazyce.

 

Zásady ochrany osobních údajů ZDE